De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes ter zake van de door DIRECT Klantcontact verleende diensten, dan wel geleverde producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De overeenkomst is elke dag opzegbaar na ontvangst.

2. Betaling van de telefoonservice vindt per maand vooraf plaats. Betaling van de eventuele extra gesprekskosten en andere bijkomende kosten vindt per maand achteraf plaats. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de factuurdatum is dan een rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00. Bij niet tijdige betaling is DIRECT Klantcontact voorts gerechtigd tenminste € 20,00 administratiekosten in rekening te brengen.

4. DIRECT Klantcontact behoudt zich het recht voor haar dienstverlening per direct te staken of op te schorten wanneer niet tijdig door de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan of zich andere conflictsituaties voordoen.

5. DIRECT Klantcontact kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor, noch verplicht worden tot vergoeding van schade van welke aard ook, ontstaan aan onder haar beheer gegeven goederen of als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de verleende diensten. Behoudens indien sprake is van grove schuld of opzet, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 2.500,00 per gebeurtenis. Schadeclaims dienen binnen 20 dagen na de gebeurtenis te worden gemeld per aangetekende brief.

6. DIRECT Klantcontact verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie.

7. DIRECT Klantcontact is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. DIRECT Klantcontact zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

8. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen partijen in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechterlijke macht. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Dubbel uitblinken? Focus volledig op je vak, terwijl wij jouw klantenservice laten stralen.
Ontdek jouw oplossing
Bellen Bel DIRECT